Ochrona Danych Osobowych

w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej

 

Szanowni Państwo

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

 

Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń  jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie UE.

 

W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić Państwu zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej

Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)    nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej,          59 – 820 Leśna, ul. E. Orzeszkowej 5a. Kontakt możliwy pod numerem tel. 75 72 11 579 lub pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 75 72 11 579 lub listownie na adres Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przetwarzane są w Ośrodku Kultury i Sportu z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Ośrodek Kultury i Sportu przetwarza dane osobowe następujących osób:

 • korzystających z usług świadczonych przez Ośrodek Kultury i Sportu, związanych       z działalnością statutową;
 • korzystających z usług świadczonych przez Ośrodek Kultury i Sportu drogą elektroniczną;
 • uczestniczących w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu;
 • kontaktujących się z Ośrodkiem Kultury i Sportu w określonej sprawie, w tym dotyczącej informacji publicznej;
 • odbywających w Ośrodku Kultury i Sportu praktykę, staż lub wolontariat;
 • uczestniczących w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi;
 • współpracujących z Ośrodkiem Kultury i Sportu w oparciu o umowy cywilno-prawne;
 • kontrahentów;
 • pracowników Ośrodka Kultury i Sportu;
 • kandydatów do pracy.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie Państwa danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

 • realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia
  • Na podstawie udzielonej zgody Ośrodek Kultury i Sportu przetwarza dane osobowe m.in. w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Ośrodka Kultury i Sportu, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie. W odniesieniu do osoby poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny;
 • zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
  • Dotyczy umów zawieranych z osobami korzystającymi z usług świadczonych przez Ośrodek Kultury i Sportu, w szczególności związanych z jej działalnością statutową, jak również z osobami współpracującymi z Ośrodkiem Kultury i Sportu lub odbywającymi w nim szkolenie;
 • realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia
  • Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o instytucjach kultury, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Ośrodek Kultury i Sportu zobowiązany jest realizować obowiązki wynikające m.in. z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Kultury i Sportu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
  • Prawnie uzasadnione interesy Ośrodka Kultury i Sportu to w szczególności dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Ośrodka Kultury i Sportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Ośrodka Kultury i Sportu.

 

 • Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług Biblioteki Publicznej w Leśnej oraz filii w Pobiednej i Kościelnikach Średnich jest udostępnianie zbiorów Biblioteki Publicznej w Leśnej oraz filii, odzyskiwanie ich lub ich wartości oraz prowadzenie działalności statystyczno-sprawozdawczej we Leśnej.

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Ośrodku Kultury i Sportu. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest każdorazowo dobrowolne.

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom finansującym, współfinansującym lub współorganizującym działania Ośrodka Kultury i Sportu. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępniane w materiałach promocyjnych Ośrodka Kultury i Sportu, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronie Ośrodka Kultury i Sportu, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. Przetwarzane dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, czas przetwarzania niezbędny do realizacji zadania, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 • w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Kultury i Sportu, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodku Kultury i Sportu, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia

 

 

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez Ośrodek Kultury i Sportu danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Ośrodek Kultury i Sportu danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. - Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ośrodek Kultury i Sportu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.