+48 75 72 11 579 okis@lesna.pl
A- A A+

Regulamin organizacji zajęć w Domu Kultury


Dodane 31-08-2020

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W DOMU KULTURY W LEŚNEJ PODCZAS STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2020 ROKU

Niniejszy Regulamin wprowadza procedury bezpieczeństwa i zasady postępowania obowiązujące na terenie Domu Kultury w Leśnej w okresie epidemii COVID-19 dotyczące pracowników, współpracowników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników i uczestników pełnoletnich zajęć oraz osób przebywających w budynku.

Na terenie Domu Kultury w Leśnej obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Ograniczeniu ulega liczebność odbiorców zajęć organizowanych w Domu Kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego.
 2. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami Domu Kultury oraz członkami stowarzyszeń mających tu swoje siedziby jedynie: uczestnicy zajęć w godzinach zajęć wraz z instruktorami oraz osoby załatwiające sprawy służbowe.
 3. W zajęciach organizowanych przez Dom Kultury mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą stosowne pisemne Oświadczenie o braku przeciwskazań, zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.
 4. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia.
 5. Przy ustalaniu godzin zajęć zapewnione będą odpowiednie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.
 6. Przy każdym wejściu do siedziby Domu Kultury umieszczone są pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce.
 7. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z poszczególnych pomieszczeń korzystanie z nich.
 8. W budynku Domu Kultury obowiązuje zasłanianie nosa i ust poprzez zastosowanie stosowanie środków ochrony osobistej takich jak maseczki, przyłbice czy chusty.
 9. Osoby przebywające w Domu Kultury powinny zachować względem siebie odstęp dystans społeczny min. 1,5 m.
 10. Pracownicy Domu Kultury zaangażowani do obsługi osób korzystających z działalności Domu Kultury mają obowiązek używać środków ochrony osobistej: przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
 11. Wprowadzone zostaje ograniczenie w korzystaniu z toalet. Toalety będą otwierane dla uczestników zajęć tylko w godzinach organizowanych przez Dom Kultury zajęć.
 12. W toaletach, salach zajęć i holu umieszczone zostały informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
 13. Z szatni mogą korzystać samoobsługowo uczestnicy zajęć oraz wydarzeń z zachowaniem odstępu co drugi wieszak.
 14. Pracownik obsługujący kasę, zobowiązany jest do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).
 15. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet. 

 Wytyczne dla pracowników dotyczące zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i zmierzyć temperaturę ciała.
 2. Stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku).
 3. Zachować bezpieczną odległość od uczestników i współpracowników – 1,5 m.
 4. Ograniczyć jednoczesne przebywanie większej ilości pracowników w pomieszczeniach.
 5. Podczas wykonywania obowiązków regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem do dezynfekcji.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę.
 9. Regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane.
 10. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem).
 11. W Domu Kultury wydzielone jest pomieszczenie do izolacji osób wykazujących objawy choroby zakaźnej wyposażone w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji.
 12. Pracownik wykazujący objawy choroby zakaźnej zostaje natychmiast odizolowany od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

 Wytyczne dotyczące korzystania z sali widowiskowej w Domu Kultury:

 1. Ograniczeniu ulega liczba osób przebywających na widowni sali widowiskowej – max 90 osób.
 2. Rzędy muszą być zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca odstępu pomiędzy widzami.
 3. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: osoby, która przebywa z dzieckiem poniżej 13 roku życia, osoby która jest z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Przed wejściem do sali widowiskowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce a na sali należy zakrywać usta i nos.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania na sali widowiskowej pokarmów i napojów.

Zasady udziału w zajęciach prowadzonych w Domu Kultury:

 1. Od dnia 14 września 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w stałych warsztatach i zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Leśnej.
 2. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w warsztatach i zajęciach oraz oświadczenia dotyczącego zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach/zajęciach w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i przekazanie oświadczenia instruktorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak choroby zakaźnej, nie przebywające w kwarantannie, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobami w kwarantannie lub osobami, u których stwierdzono zakażenie Covid-19, jak również nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy.
 4. W budynku Domu Kultury wszystkie osoby zobowiązane są zakrywać usta i nos. Zakrycia nosa i ust jak maseczki, przyłbice mogą być zdjęte dopiero w sali na czas zajęć.
 5. Zajęcia artystyczne w małych grupach mogą się odbywać pod warunkiem zachowania 10 m2 powierzchni na osobę i min. 1,5 m dystansu, natomiast zajęcia edukacyjne i indywidualne mogą odbywać się pod warunkiem zachowania 5 m2 powierzchni na osobę i min. 1,5 m dystansu.
 6. W poszczególnych salach w Domu Kultury została ustalona maksymalna liczba uczestników:

  ·       Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) na scenie sali widowiskowej – max. 6 osób + instruktor;

  ·       Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) w sali nr 21 (Klub seniora) – max. 8 osób + instruktor;

  ·       Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) w sali nr 10 i nr 15 – max. 4 osoby + instruktor;

  ·       Zajęcia edukacyjne i indywidualne w sali nr 3 i nr 17 – max. 5 osób + instruktor;

  ·       Zajęcia edukacyjne i indywidualne w sali nr 10, nr 15 – max. 7 osób + instruktor;

  ·       Zajęcia edukacyjne, spotkania, wernisaże w sali nr 21 (Klub seniora) – max. 16 osób + prowadzący;

  ·       Zajęcia edukacyjne i indywidualne na scenie sali widowiskowej – max. 12 osób + prowadzący.

 7. Do budynku uczestnicy wchodzą samodzielnie, bez osoby towarzyszącej. Rodzice/opiekunowie zostawiają dziecko instruktorowi przy wejściu, a po skończeniu zajęć odbierają dziecko punktualnie. Na zajęcia należy przychodzić 5 - 10 minut przed ich rozpoczęciem. Jeżeli grupa kończąca zajęcia jeszcze nie wyszła należy zaczekać przed wejściem zachowując dystans społeczny.
 8. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zgłoszone i zakwalifikowane do grupy. Ilość uczestników jest dostosowana do wielkości sali. Osoby wcześniej nie zgłoszone nie zostaną przyjęte.
 9. Pracownicy prowadzą szczegółową ewidencję uczestników wszystkich grup spotykających się w Domu Kultury w celu pełnej identyfikacji, na wypadek zakażenia/choroby, któregoś z uczestników koronawirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne dla pracowników i współpracowników Domu Kultury prowadzących zajęcia:

 1. Zajęcia prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.
 2. Przed wejściem do sali każdy uczestnik zajęć mają zdezynfekować ręce płynem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do sali.
 3. Uczestnicy zajęć, które wymagają zmiany stroju i obuwia korzystają samoobsługowo z szatni wskazanej przez pracownika Domu Kultury.
 4. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany zmierzyć uczestnikom temperaturę ciała oraz wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w Domu Kultury i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m.
 6. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
 7. Uczestnicy zajęć mogą przynosić ze sobą własne niezbędne rekwizyty, narzędzia, przybory wykorzystywane w trakcie zajęć, a po zajęciach zabrać je z powrotem do domu.
 8. Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie będą dezynfekowane, a sala zostanie przewietrzona.
 9. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
 10. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po wejściu dziecka do sali zobowiązani są do opuszczenia budynku.
 11. W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć lub pracownik Domu Kultury może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do pomieszczenia wyznaczonego do izolacji, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora.

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych podczas imprez organizowanych na sali widowiskowej:

 1. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 2. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 3. Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez organizatora przez okres 14 dni, a po tym czasie zostaną usunięte.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia koronawirusem:

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w Domu Kultury niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37,2°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.
 2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – wyznacza się pomieszczenie nr 20 w Domu Kultury.  Pomieszczenie to jest wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki jednorazowego użytku.
 3. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt. 2 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Domu Kultury oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Załączniki:

Regulamin organizacji zajęć podczas epidemii w okis

Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego okis covid

Oświadczenie uczestnika okis covid

info komunikat.jpg

Polecamy również

mikołaj (1).jpg

Zapraszamy mieszkańców, w szczególności dzieci, na Rynek w Leśnej na godz. 15:30 na spotkanie z Mikołajem.

jarmark (2).jpg

Zapraszamy wystawców i mieszkańców do uczestnictwa w dniu 11 grudnia 2021 w godz. 10:00 - 17:00 w Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku w Leśnej.

pierniki odwołane.jpg

Zapraszamy dzieci i młodzież w dniu 4 grudnia 2021 od 11:00 do 14:00 na warsztaty dekorowania pierników i robienia ozdób świątecznych.

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Wszystkie prawa zastrzeżone, 2020.