aktualnosci

aktualnosci (625)

11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości
środa, 15 listopad 2017 15:13

OBCHODY 99. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2017 r. odbyły się w Leśnej obchody 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Chrystusa Króla w Leśnej poprowadzoną przez Księdza Marka Kościńskiego- wikariusza tutejszej parafii. We mszy udział wzięli: władze samorządowe Gminy Leśna, Radni Rady Miejskiej w Leśnej, przedstawiciele leśniańskich instytucji oraz poczty sztandarowe: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, Koła Honorowych Dawców Krwi, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pobiednej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Lubańskich, oraz 12 Harcerskiej Drużyny Wodnej „Żagiel” w Leśnej. Po mszy w uroczystym przemarszu pocztów sztandarów, zgromadzeni przeszli ulicami naszego miasta do Domu Kultury na część oficjalną oraz artystyczną. Po przybyciu na miejsce w sali widowiskowej OKiS-u pełnej po brzegi, po odegraniu hymnu państwowego głos zabrała Gabriela Pijanowska- Zastępca Burmistrza Leśnej. Następnie dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku zaprezentowały wzruszające przedstawienie okolicznościowe pt. „Polska- kraina, która się w sercu zaczyna”. Obecni na scenie artyści zaprezentowali niezwykle przemawiające teksty, pieśni, piosenki i układy choreograficzne. W dowód uznania cała widownia nagrodziła młodych wykonawców gromkimi brawami, zaś Zastępca Burmistrza Leśnej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Leśnej przekazała na ręce Beaty Czeczot, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, bukiet kwiatów w podziękowaniu również dla nauczycieli przygotowujących, za piękne widowisko. Natomiast dzieciom i młodzieży wręczyła słodkości, za ich trud poświęcony w przygotowanie przedstawienia. Na tym nagród nie było końca, bowiem paczkę słodkich upominków młodym artystom wręczyła również Agnieszka Smolińska- Dyrektor OKiS w imieniu przewodniczącej Miejsko Gminnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Alicji Smolińskiej.

 

 

SPORTOWCY TEŻ CZYTAJĄ
środa, 25 październik 2017 08:20

Sportowcy też czytają

 

Projekt Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej pn. „Sportowcy też czytają” realizowany w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał akceptację  Ministra Kultury i dofinansowanie w wysokości
10.000,00 zł. Wartość całego projektu to 12 700,00 zł.

 Dzięki realizacji zadania chcemy popularyzować czytelnictwo i  kształtować wśród mieszkańców czytelnicze zachowania głównie przez cykl spotkań z czytającymi sportowcami - członkami stowarzyszenia „Zabiegani z Leśnej”. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupione zostaną nowości wydawnicze do Biblioteki w Leśnej, mobilny system wystawienniczy oraz półka bookcrossingowa. Więcej szczegółów już wkrótce na plakatach.  

 

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Dotacja z Biblioteki Narodowej
środa, 25 październik 2017 08:14

DOTACJA W RAMACH

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji.

W roku 2017 w ramach „priorytetu 1- zakup nowości czytelniczych do bibliotek publicznych” powyższego programu Biblioteka Publiczna w Leśnej dokona zakupu nowości czytelniczych na kwotę 8350,00 zł z czego 5000,00 zł to kwota uzyskanej dotacji. Pozostała suma 3350,00 zł stanowi wkład własny biblioteki.

Bijemy rekord z WOŚP!
czwartek, 19 październik 2017 08:17

16.10.2017r. w godzinach 12:00-12:30 w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej włączyliśmy się w ogólnopolską akcję WOŚP bicia rekordu w prowadzeniu jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 21 osób przez 30 minut prowadziło akcję reanimacyjną na specjalnie do tego przeznaczonych fantomach. W tym samym czasie podobna akcja rozgrywała się w różnych miejscach na terenie całego kraju. W organizacji przedsięwzięcia wpierała nas cały czas firma szkoleniowa "IMPULS" prowadząca profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację wydarzenia oraz tym, które zechciały wziąć w niej udział i razem z nami podjęły próbę bicia tego rekordu.

Film z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=mfbZ-LFQU0o&feature=youtu.be

223654663750742329299435262650924185556090n
224484293750750595965276951790420691893831n
224484353750751895965143449109140196867906n
224498773750752529298415457902749479865800n
22449906375074046263295669216973927893876n
224499663750749095965427988676539406708168n
224896813750741262632877989381417550340508n
224897643750750062631992820995945151739121n
224897713750745095965827371832841357776781n
224916363750743695965967389889432884767995n
225190773750742595966075158024298245902313n
225192633750743095966028707030743116610462n
225195103750750362631967470571201151748117n
225282523750744495965881662924327577508355n
225285703750744129299258624878884896006185n
225396763750749729298693760737116090667930n
225397483750741062632893318067995415214851n
225397923750741895966146256110099122418397n
225401433750748829298785043301705404597123n
225401513750751295965203181379281503178880n
225401573750742895966047010737243343043090n
225494903750751062631891499314892016704667n
225498023750751495965189001703892881172768n
225499633750744929299171342934308170029274n
225547873750743495965982260653337652259922n
IMG5620-1

Zapraszamy do udziału w konkursie na czytelnika roku. Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Leśnej. Poniżej do pobrania regulamin.

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w OKiS
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 12:59

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

ogłasza

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ

ul. E. Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych:

 1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalizację pracy na w/w stanowisku:

 1. Umiejętność obsługi komputera, programów księgowych (SIGID, Płatnik) oraz sprzętu biurowego.
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,                     
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 5. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.
 6. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego
  w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego lub co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego

 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku głównego księgowego:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.
 6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
 7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
 10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 16. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym: planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
 17.  Windykacja należności.
 18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 •  
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego” w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej w godzinach:  9.00 – 16.00 w terminie do dnia  03 listopada 2017 roku do godz. 12:00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 75 72 11 579

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia  na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

1.Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1 etat
2. Planowane zatrudnienie od 1 grudnia 2017 r.

Dzień sportu na Orliku
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 09:33

 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU

            W dniu 09.09.2017r. na obiektach Ośrodka Kultury i sportu w Leśnej odbył się festyn rodzinny pod nazwą „Ogólnopolski dzień sportu na Orliku”.

Celem imprezy było:

 1. Popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku lokalnym.
 2. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Integracja mieszkańców gminy Leśna.
 4. Promocja zdrowego stylu życia.
 5. Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.
 6. Promocja klubów sportowych, lokalnych organizacji sportowych oraz infrastruktury Orlik.

Warunkiem uczestnictwa w imprezie było złożenie karty zgłoszeniowej u Animatorów na kompleksie boisk Orlik do 9 września 2017r. Drużyna składała się z trzech osób w tym jednej dorosłej. Do imprezy zgłosiło się sześć zespołów, które rywalizowały pomiędzy sobą w grach i zabawach sportowo – rekreacyjnych.

Imprezę otworzyła zastępca burmistrza miasta i gminy Leśna p. Gabriela Pijanowska oraz dyrektor Ośrodka Kultury i Sporu w Leśnej p. Agnieszka Smolińska.

Następnie animatorzy przystąpili do realizacji programu imprezy.

Udział z zabawach uczestnicy rozpoczęli od 20-minutowej rozgrzewki podczas której zostały rozgrzane wszystkie partie ciała. Następnie drużyny ustawiły się na boisku aby wziąć udział w wyścigach rzędów. Wyścigi rzędów obejmowały następujące konkurencje:

- bieg z pałeczką sztafetową

- toczenie piłki

- prowadzenie piłki kijem hokejowym

- bieg slalomem

- bieg przez płotki

- zabawa „piłka górą”

- zabawa „piłka dołem”

- jak największa ilość podań w zespole podczas biegu drugiego zespołu na wytyczonym odcinku

- bieg zespołowy z szarfami.

Następnie miała miejsce krótka przerwa podczas której uczestnicy zostali poczęstowani kiełbasą z grilla oraz ciastem. W trakcie przerwy zaprezentowała się lokalna organizacji sportowa „Zabiegani” z Leśnej.

Kolejnymi grami sportowo – rekreacyjnymi, w których rywalizowali uczestnicy były:

- gra w bule

- gra w kapsle

- przeciąganie liny

- berek z szarfami

- rzuty do celu

- strzały na celność do bramki

- rzuty frisbee

- gra w „państwa-miasta”.

Na tym zakończona została rywalizacja sportowa.

Kolejne zabawy były już typowo rekreacyjne. Drużyny razem bawiły się grą w zbijaka, w piłkę nożną. Na zakończenie drużyny podzielone zostały na dwie ekipy dzieci, dwie ekipy dorosłych i rozegrały mecz w unihokeja.

Po zakończonym meczu nastąpiło podsumowanie współzawodnictwa. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom a trzy pierwsze drużyny zostały udekorowane medalami. Ponad to została rozlosowana nagroda główna dla jednej z rodzin, którą była rodzinna kolacja w pizzerii „Toscana”.

Wyniki końcowe:

I miejsce: DRUŻYNA”A” (Sienkiewicz Michał, Sienkiewicz Krzysztof, Chwałek Wiktor)

II miejsce: 3 zabiegane (Labiszak Elżbieta, Jakubowska Paulina, Labiszak Zuzanna)

III miejsce: Niezwyciężeni (Krakowiak Wojciech, Krakowiak Paweł, Krakowiak Hubert)

IV miejsce: Smerfy (Charęza Kamil, Charęza Weronika, Kurowska Zuzanna)

V miejsce: Red Bull Team (Mazur Mariusz, Mazur Marcel, Kulszeicz Gabriel)

DSC09219
DSC09221
DSC09236
DSC09225
DSC09271
DSC09259
DSC09295
DSC09277
DSC09330
DSC09324

 

Narodowe Czytanie "Wesela"
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 09:12

 Leśniańskie Narodowe Czytanie

       2 września 2017 roku Biblioteka Publiczna w Leśnej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji  Narodowe Czytanie, podczas której publicznie odczytywane są fragmenty największych dzieł literatury polskiej. W tym roku w drodze głosowania, do wspólnej lektury zostało wybrane „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Kampania prowadzona jest od 2012 roku. Jej celem jest propagowanie wybitnych polskich dzieł literackich, popularyzacja czytelnictwa oraz znajomości literatury narodowej.

     Leśniańskie Narodowe Czytanie zrealizowane zostało w scenerii artystycznej kawiarni literackiej zaaranżowanej w przestrzeni biblioteki. Po przywitaniu gości, Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu  w Leśnej - Agnieszka Smolińska przybliżyła historię, znaczenie oraz symbolikę ,,Wesela”. Po krótkiej prelekcji zaproszeni goście odczytali fragmenty Wesela w duetach. Kolejne sceny dramatu, wcielając się po mistrzowsku w postacie z lektury i wyczuwając znakomicie walory językowe młodopolskiego tekstu, czytali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnej Stanisław Marczyński wraz z żoną – Bogumiłą Marczyńską, współpracująca z naszą placówką Pani Katarzyna Waniczek – bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Smolniku w duecie z Dyrektor OKiS - Agnieszką Smolińską, pracownicy OKiS: Pani Marta Sudnik z Panią Urszulą Tylką oraz Bibliotekarki: Pani Daria Kiwacz i Pani Wanda Kwiatkowska.

Po wspólnym czytaniu uczestnicy powędrowali w kierunku kontekstów kulturowych „Wesela”, analizując uniwersalny przekaz lektury, mocno wybrzmiewający we współczesnych adaptacjach scenicznych, ale także w interpretacjach kabaretowych.

Prosty, młodopolski klimat niczym z bronowickiej chaty podkreślały elementy ludowe w bibliotecznej scenografii, muzyka, a także kadry z filmu oraz zdjęcia Bronowic.
Dla Gości przygotowano słodki poczęstunek, cieszący nie tylko podniebienie, ale także dostarczający przyjemności wizualnej.

Przybyli Goście w nagrodę za uczestnictwo, otrzymali książki, w których przybita została pamiątkowa pieczęć z logiem Narodowego Czytania. Każdy z uczestników mógł sobie zrobić także zdjęcie z wiankiem z żywych kwiatów.

Głośne czytanie oraz indywidualna interpretacja sprawiły, że lektura, która nie należy do najłatwiejszych, stała się bardziej przystępna i zrozumiała, ,,oswojona” z odbiorcą. Mamy nadzieję, że Biblioteka, biorąc czynny udział w imprezach ogólnopolskich, zachęci do odwiedzania i angażowania się w różnego rodzaju wydarzenia promujące czytelnictwo.

DSCF1230
DSCF1248
DSCF1268

Dozynki Gminne 2017
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 07:34

W dniu 10.09.2017r. w Zaciszu odbyły się Dożynki Gminne, które rozpoczęły się uroczystą  Mszą Polową odprawioną przez Księdza Dziekana Krzysztofa Kurzeję z parafii pw. Świętej Jadwigi w Gryfowie. Po zakończeniu Mszy Świętej odbył się uroczysty obrzęd dożynkowy Misterium Chleba przygotowany przez Zespół Ludowy Łużyczanki z Pobiednej. Następnie Starostowie Dożynek- Państwo Karolina i Marcin Jankowicz przekazali chleb i wino Gospodyni Dożynek, którą była zastępca Burmistrza Leśnej Gabriela Pijanowska. Po uroczystej i oficjalnej części mikrofon przejął konferansjer, Waldemar Kleszcz, który poprowadził drugą część imprezy. Z inicjatywy Dyrektora OKiS Agnieszki Smolińskiej, a na wniosek Sołtysa Stankowic Bronisław Jednacza i Sołtysa Zacisza Bogusławy Pulikowskiej, wręczone zostały odznaki honorowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  „zasłużony dla rolnictwa” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznakami uhonorowano Odznakami uhonorowano Pana Arkadiusza Sobuckiego- sołectwo Zacisze oraz Panią Annę Bucką- sołectwo Stankowice. Następnie licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych i instytucji, sołtysi wsi Gminy Leśna, rolnicy oraz pozostali widzowie wysłuchali prezentacji muzycznej zespołu ludowego Smolniczanie. W trakcie trwania występu powołane komisje konkursowe oceniały wieńce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz degustowały słodkości w konkursie na najsmaczniejsze ciasto. W pierwszym konkursie zwyciężyło sołectwo Złotniki, którego wieniec zdobył największe uznanie wśród członków jury. Natomiast najsmaczniejszym, ciastem okazał się orzechowiec stankowicki upieczony przez Panią Krystynę Tyrałę. Po wręczeniu nagród w przeprowadzonych konkursach na placu pod sceną odbył się niezwykle zacięty pojedynek sołectw w potyczkach sołeckich o złote grabie Burmistrza Leśnej. W szranki stanęły następujące sołectwa: Zacisze, Grabiszyce, Miłoszów, Kościelniki, Złotniki Lubańskie. Po niezwykle wyrównanej walce w sześciu konkurencjach zwyciężyło sołectwo Kościelniki. Na zakończenie zagrał zespół GREY FRUIT z Wrocławia, który  swoim energetycznym występem rozgrzał zgromadzoną pod sceną publiczność. Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, Sołectwo Zacisze przy współdziałaniu z Urzędem Miejskim w Leśnej i wsparciu Sołectw Bartoszówka i Złoty Potok. Wkład finansowy oprócz wyżej wymienionych wniosły także sołectwa: Grabiszyce, Kościelniki, Miłoszów, Stankowice, Szyszkowa, Świecie. Swojego wsparcia udzielili również następujący Partnerzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnej, Ochotnicza Straż Pożarna z Grabiszyc, Ochotnicza Straż Pożarna ze Złotnik Lubańskich, Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia i Państwo Mularczyk z Zacisza. Sponsorami Dożynek Gminnych gminy Leśna 2017 r. był Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o w Lubaniu oraz Piekarnia i Cukiernia Jerzy Horbacz z Gryfowa Śląskiego.

DSC09350
DSC09351
DSC09355
DSC09356
DSC09358
DSC09374
DSC09375
DSC09377
DSC09378
DSC09380

 

Strona 1 z 45