aktualnosci

aktualnosci (735)

Uwaga

Napisane przez

Informujemy, iż dnia 02 listopada 2018 r. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej będzie nieczynny.

Ochrona Danych Osobowych

w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej

 

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych,
w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie UE.

W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić Państwu zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej

Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej,
59 – 820 Leśna, ul. E. Orzeszkowej 5a. Kontakt możliwy pod numerem tel. 75 72 11 579 lub pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 75 72 11 332 lub listownie na adres Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przetwarzane są w Ośrodku Kultury i Sportu z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Ośrodek Kultury i Sportu przetwarza dane osobowe następujących osób:

 • korzystających z usług świadczonych przez Ośrodek Kultury i Sportu,
  związanych z działalnością statutową;
 • korzystających z usług świadczonych przez Ośrodek Kultury i Sportu drogą elektroniczną;
 • uczestniczących w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu;
 • kontaktujących się z Ośrodkiem Kultury i Sportu w określonej sprawie, w tym dotyczącej informacji publicznej;
 • odbywających w Ośrodku Kultury i Sportu praktykę, staż lub wolontariat;
 • uczestniczących w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi;
 • współpracujących z Ośrodkiem Kultury i Sportu w oparciu o umowy cywilno-prawne;
 • kontrahentów;
 • pracowników Ośrodka Kultury i Sportu;
 • kandydatów do pracy.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie Państwa danych oparte jest na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody - na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia
  • Na podstawie udzielonej zgody Ośrodek Kultury i Sportu przetwarza dane osobowe m.in. w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych
   z działalnością statutową Ośrodka Kultury i Sportu, jak również w celach związanych
   z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie.
   W odniesieniu do osoby poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny;
 • zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
  • Dotyczy umów zawieranych z osobami korzystającymi z usług świadczonych przez Ośrodek Kultury i Sportu, w szczególności związanych z jej działalnością statutową, jak również z osobami współpracującymi z Ośrodkiem Kultury i Sportu
   lub odbywającymi w nim szkolenie;
 • realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia
  • Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o instytucjach kultury, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Ośrodek Kultury i Sportu zobowiązany jest realizować obowiązki wynikające m.in. z przepisów ustawy
   o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Kultury i Sportu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
  • Prawnie uzasadnione interesy Ośrodka Kultury i Sportu to w szczególności dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Ośrodka Kultury i Sportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Ośrodka Kultury i Sportu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne
do zrealizowania celów wskazanych powyżej, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Ośrodku Kultury i Sportu. W zakresie danych przetwarzanych
na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest każdorazowo dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom finansującym, współfinansującym lub współorganizującym działania Ośrodka Kultury
i Sportu. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępniane w materiałach promocyjnych Ośrodka Kultury i Sportu, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronie Ośrodka Kultury i Sportu, jak również
w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. Przetwarzane dane
nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, czas przetwarzania niezbędny do realizacji zadania, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 • w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji,
  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
  lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Kultury i Sportu, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodku Kultury i Sportu,
  przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez Ośrodek Kultury i Sportu danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Ośrodek Kultury i Sportu danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. - Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ośrodek Kultury i Sportu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Swojskiego Grania i Śpiewania

 

            Już po raz ósmy zabrzmiały dźwięki Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie”. W dniu 23 czerwca br. park w Smolniku gościł zespoły ludowe z trzech województw Polski, liczne grono gości i turystów. Pogoda wprawdzie zapewniła wszystkim uczestnikom moc wrażeń, jednakże nie przeszkodziło to w dobrej, całodziennej zabawie i nie odstraszyło wielbicieli muzyki ludowej.

Organizatorem Festiwalu był już tradycyjnie Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rady Sołeckiej Smolnika, Zespołu Ludowego „Smolniczanie”, Ochotniczych Straży Pożarnej Gminy Leśna. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, Walery Czarnecki, Starosta Lubański. Patronat medialny objął miesięcznik Panorama Leśnej oraz Polskie Radio Zachód.

 

VIII Festiwal prowadziła Małgorzata Majeran – Kokott, znana dziennikarka, prowadząca Listę Przebojów Ludowych Radia Wrocław. Każdej niedzieli przebojów ludowych słuchają tam tysiące osób. Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonała Zastępca  Burmistrza Leśnej Gabriela Pijanowska. Następnie rozpoczęła się część konkursowa, w której udział wzięło 18 zespołów z trzech województw (dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie). Oceny występów dokonało jury w składzie: Gabriela Gacek – przewodnicząca, muzykolog, Jerzy Bzowski, dyrygent Zakładowej Orkiestry Dętej Kopalni Turów.

 

Poziom Festiwalu – jak stwierdzili sami jurorzy – był wysoki a dokonanie oceny zespołów i wybór najlepszych nie należał do łatwych. Prezentowana na scenie muzyka szybko zjednała słuchaczy i bardzo szybko plac przed sceną zapełnił się tańczącymi. W przebłyskach słońca pięknie prezentowały się stroje roztańczonych zespołów ludowych, które brały udział w przeglądzie konkursowym.

 

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych zespołów:

W kategorii „Zespół śpiewaczy z kapelą” jury nagrodziło:

I miejsce: Tacy Sami z Wrocławia

II miejsce – Sycowiacy z Sycowa

III miejsce – Ale Babki z Witoszowa

 

W kategorii „Zespół śpiewaczy z towarzyszeniem instrumentalisty ” jury nagrodziło:

 

I miejsce: Perła z Przybyłowic

II miejsce – Pod Wiatrakiem z Leśniowa Wlk.

III miejsce – Jarzębina z Zawidowa

 

W kategorii „Zespół dziecięcy” jury nagrodziło:

 

I miejsce: Rezonans z Nietkowa

II miejsce – Stokrotki z Olszyny

 

 

 

Nagrodę specjalną w postaci wyróżnienia otrzymali:

Kapela Goleniowska z Goleniowa

Brzykowianie z Brzykowa

Katarzynki z Radkowa

 

Nagrodę główną GRAND PRIX  otrzymał (a) zespół:  Złote Łany z Bożnowa

 

Uroczystego wręczenia statuetek i nagród rzeczowych dokonali Zastępca Burmistrza Leśnej, Gabriela Pijanowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnej, Stanisław Marczyński.

W trakcie festiwalu koncertowali i umilali czas współorganizatorzy – Zespół Ludowy „Smolniczanie” ze Smolnika i  Zespół „Kulinianie ” z Kulina.

 

Wsparcia finansowego przy organizacji VIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie” udzieliły następujące instytucje i osoby: FHU Bielawa w Leśnej, Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński w Stankowicach, Firma Anstal Andrzej Jurczenko w Leśnej oraz Jan Dworzecki z Leśnej.

 

Poza wysłuchaniem muzyki i śpiewów ludowych można było spróbować specjałów kulinarnych przygotowanych przez Radę Sołecką Smolnika oraz smakowitych ciast przygotowanych przez Radę Sołecką Złotnik Lubańskich. Dodatkowo wszystkie zespoły uczestniczące w Festiwalu zostały ugoszczone pyszną zupą grochową oraz kiełbaskami, które grillowali mieszkańcy Smolnika. Różnorodne ciasta ze Smolnika znalazły się na stołach wszystkich zespołów ludowych, uczestniczących w Festiwalu.

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej bardzo dziękuje za ogromne zaangażowanie i współpracę wszystkim  ludziom dobrej woli oraz instytucjom i sponsorom: Ochotniczym Strażom Pożarnym z Leśnej, Szyszkowej i Grabiszyc, Piotrowi Pietrykowskiemu – Komendantowi Komisariatu Policji w Leśnej wraz z funkcjonariuszami, pracownikom Urzędu Miejskiego w Leśnej w osobach: Zbigniew Sołtys, Sebastian Fronc i Gabriela Marchlewicz. Podziękowania kierujemy również do Katarzyny Wysoty - Prezesa PM Synergia Sp. z o.o. w Leśnej oraz pracowników firmy oraz mieszkańców Smolnika z Marzenną Straszak na czele za przygotowanie dekoracji sceny. Dziękujemy radom sołeckim Kościelnika, Szyszkowej oraz Miłoszowa  za wypożyczenie namiotów plenerowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom, sponsorom oraz Patronom Honorowym  za wsparcie i zaufanie przed oraz w trakcie Festiwalu. Dziękujemy członkom jury Festiwalu oraz mieszkańcom i Radzie Sołeckiej Smolnika. Dziękujemy dzielnym Strażakom z OSP za ich wielkie serca i silne dłonie przy organizacji placu festiwalowego. Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Leśnej za pomoc w transportach wyposażenia placu.

Organizatorzy gratulują wszystkim zwycięzcom i już dziś zapraszamy za rok na kolejną IX edycję Festiwalu.

19402242600954343445709852190004316825309o
IMG1735
IMG1736
IMG1737
IMG1738
IMG1739
IMG1740
IMG1741
IMG1742
IMG1743
IMG1744
IMG1745
IMG1746
IMG1747
IMG1748
IMG1749
IMG1750
IMG1751
IMG1752
IMG1753
IMG1754
IMG1755
IMG1756
IMG1757
IMG1758
IMG1759
IMG1760
IMG1761
IMG1762
IMG1763
IMG1764
IMG1765
IMG1766
IMG1767
IMG1768
IMG1769
IMG1770
IMG1771
IMG1772
IMG1773
IMG1774

Lista zespołów zakwalifikowanych do udzialu w VIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie"
poniedziałek, 04 czerwiec 2018 12:14

Lista zespołów zakwalifikowanych do udzialu w VIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie          

 w Leśnej”  23.06 2018

 

Dolnośląskie:

 1. Stokrotki    (dziecięcy)       z Olszyny                              
 2. Polanie                               ze Środy Śląskiej
 3. Jarzębina                            z Zawidowa        
 4. Sycowiacy                          z Sycowa
 5. Brzykowianie                     z Brzykowa
 6. Rybniczanki                       z Rybnicy
 7. Przyjaciólki                        z Niedźwiedzic
 8. Ale Babki                          z Witoszowa k Świdnicy
 9. Perła                                  z Przybyłowic       
 10. Tacy Sami                          z  Wrocławia
 11. Katarzynki                          z Radkowa
 12. Kwisowianie                       z Giebułtowa
 13. Jaczowiacy                          z Jaczowa

Lubuskie:

 1. Złote Łany                           z Bożnowa
 2. Rezonans  (dziecięcy)         z Nietkowa
 3. Melodia                               z Płotów   k/ Zielonej Góry

Zachodnio-Pomorskie:

 1.  Rutka                                 z Goleniowa
 2.  Kapela Goleniowska         z Goleniowa

 W przerwach festiwalu wystąpią: Kapela Kulinianie oraz kapela Smolniczanie

Relacja VI Piesze Wędróki
środa, 23 maj 2018 07:40

Od 19 maja 2018 r. gmina Leśna ma nową Rodzinę Roku. Ten zaszczytny tytuł przypadł familii Maliszewskich, która zwyciężyła wieloetapowe zmagania z trzema innymi rodzinnymi zespołami. A wszystko to miało miejsce podczas VI Pieszych Wędrówek o tytuł „Rodziny Roku 2018”, które odbyły się w minioną sobotę w Leśnej. Piesze Wędrówki to jedna z ważniejszych imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski w Leśnej i Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej przy nieocenionej pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej z Leśnej. Nadrzędnym celem wydarzenia jest propagowanie aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu. Niezwykłe walory krajobrazowe gminy Leśna, historyczne ślady oraz turystyczne szlaki stanowią oś koncepcyjną rywalizacji. Stające w szranki rodziny muszą pokonać trasę wiodącą Perłowym Szlakiem nad Kwisą, zaliczając kolejne punkty kontrolne, na których wykazują się sprytem, zwinnością, ale także i wiedzą o gminie. Do rywalizacji stanęły: Rodzina Maliszewskich (I miejsce), Rodzina Sztubów, (II miejsce) Rodzina Andrzejewskich (III miejsce), Rodzina Jurków (IV miejsce). Każda z Rodzin otrzymała gratulacje od Zastępcy Burmistrza Leśnej Gabrieli Pijanowskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnej Stanisława Marczyńskiego oraz nagrodę, statuetkę i dyplom, a zwycięskie 3 rodziny także piękne medale i puchary. Podczas gdy rodziny rywalizowały na trasie wędrówek, pozostali mieszkańcy mogli cieszyć się wieloma atrakcjami, jakie uświetniły festyn w leśniańskim Rynku. Prowadzący imprezę Wojtek Krawiec, wciąż zapraszał na scenę nowych i bardzo zdolnych wykonawców. Były niezwykłe artystyczne występy przedstawicieli placówek edukacyjnych, w tym: Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej, Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Jana Pawła II w Smolniku, Niepublicznego Przedszkola „Leśne Elfiki” w Smolniku, Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Leśnej; zaprezentowali się także młodzi-zdolni z kół artystycznych, działających w leśniańskim Ośrodku Kultury, czyli tancerze pod kierunkiem Pana Tomasza Gajewskiego i grupa gitarowa Karola Kusibaba. Dla wszystkich dzieci i tych, którzy mają w sobie jeszcze coś z dziecka w trakcie trwania imprezy prowadzone były animacje i zabawy. Atmosferę festynu kształtowały także pozostałe atrakcje, a wśród niech: Kramy z zabawkami, Namiot profilaktyczny, Księgogród, Strefa wystawienniczo – animacyjna przedszkoli, dmuchany zamek i basen z kulkami i oferujące mnóstwo łakoci stoiska gastronomiczne.  VI Piesze Wędrówki o tytuł „Rodziny Roku 2018” w Leśnej przeszły już do historii, ale pozostawiły w mieszkańcach na pewno wiele pozytywnych wrażeń. Finałowy koncert zespołu AVANGARDE był pretekstem do tanecznej zabawy. Ta niezwykła impreza objęta była Patronatem Honorowym Burmistrza Leśnej, a także wsparciem wielu lokalnych przedsiębiorców m.in. Przedsiębiorstwo Usługowe TOM-KOM Tomasz Śliwiński w Stankowicach, Przedsiębiorstwo Miejskie „SYNERGIA” Sp. z o.o. w Leśnej, Zamek Czocha w Suchej, Ryszard Supel z Leśnej, Anna Strzeszkowska z Leśnej. Organizatorzy dziękują Sołectwu Smolnik, które użyczyło sprzętu plenerowego i włączyło się do organizacji przedsięwzięcia. Ponadto impreza była współfinansowana ze środków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej.  (OKiS)

IMG0876
IMG0873
IMG0878
IMG0880
IMG0882
IMG0884
IMG0889
IMG0892
IMG0909
IMG0904

Gminny konkurs tańca
środa, 25 kwiecień 2018 10:03

 

Plakattaniec

 

 

 

 

doc

karta_zgloszenia_-_konkurs_tanca2018 (1)

Size : 43.52 kb
Hits : 57
Date added : 2018-04-25 10:05:43
Date modified : 2018-04-25 10:05:43
docx

Regulamin_konkurs_tańca2018

Size : 36.34 kb
Hits : 75
Date added : 2018-04-25 10:05:43
Date modified : 2018-04-25 10:05:43

Liga tenisa

Napisane przez
Liga tenisa
środa, 25 kwiecień 2018 09:59

TENIS