czwartek, 23 listopad 2017 13:10

Nabór na księgowego

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

ogłasza

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO
W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ

ul. E. Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem księgowego:

Kandydat spełnia poniższe warunki:

 1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne z maturą oraz doświadczenie na stanowisku księgowego min. rok, mile widziane kursy zawodowe, rozpoczęte studia ekonomiczne I lub II stopnia
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalizację pracy na w/w stanowisku:

 1. Umiejętność obsługi komputera, programów księgowych (SIGID, Płatnik) oraz sprzętu biurowego.
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,                     
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 5. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.

 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku księgowego:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 3. Sporządzanie projektów dokumentów niezbędnych do prowadzenia właściwej gospodarki finansowej Ośrodka
 4. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
 7. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 8. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 10. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 12. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego.

 

 •  
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko księgowego” w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej w godzinach:  9.00 – 16.00 w terminie do dnia  04 grudnia 2017 roku
do godz. 12:00
osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 75 72 11 579

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia  na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

1.Wymiar czasu pracy na stanowisku księgowego – 1 etat
2. Planowane zatrudnienie od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Czytany 979 razy