poniedziałek, 18 wrzesień 2017 12:59

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w OKiS

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

ogłasza

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ

ul. E. Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych:

 1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalizację pracy na w/w stanowisku:

 1. Umiejętność obsługi komputera, programów księgowych (SIGID, Płatnik) oraz sprzętu biurowego.
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,                     
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 5. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.
 6. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego
  w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego lub co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku głównego księgowego:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.
 6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
 7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
 10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 16. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym: planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
 17.  Windykacja należności.
 18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 •  
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego” w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej w godzinach:  9.00 – 16.00 w terminie do dnia  29 września 2017 roku osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 75 72 11 579

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia  na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

1.Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1 etat
2. Planowane zatrudnienie od 1 grudnia 2017 r.

 

Czytany 178 razy