wtorek, 27 czerwiec 2017 10:23

Nabór na wolne stanowisko pracy Konserwator

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

ogłasza

NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA – GOSPODARZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie:
 • Średnie techniczne lub zawodowe
 1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Uprawnienia do pracy na wysokości
 2. Rzetelność, sumienność,
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 4. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 5. Dobra znajomość obsługi komputera
 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Umowa o pracę na czas określony
 2. 1 etat
 3. Wynagrodzenie: minimalne gwarantowane wynagrodzenie za pracę

 

 1. Główne obowiązki:
 1. Wykonywanie obowiązków konserwatora i gospodarza obiektów administrowanych przez pracodawcę, w tym:
 • Opieka nad czystością dookoła obiektów,
 • Koszenie terenów zielonych na obiektach
 • Odśnieżanie terenu obiektów
 • Przygotowanie i utrzymywanie płyty lodowiska
 • Drobne naprawy sprzętów, wyposażenie obiektów
 • Drobne remonty,
 • Drobne naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
 • Drobne naprawy hydrauliczne
 • Nadzór i dozór obiektów

 

 1. Prace techniczne związane z podstawową działalnością i organizowanymi imprezami przez OKiS

 

 1.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, jego okresie i zajmowanym stanowisku wystawione przez zakład pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko konserwator- gospodarz obiektów sportowych” w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej w godzinach:  9.00 – 14.00 w terminie do dnia  6 lipca 2017 roku osobiście lub pocztą ( liczy się data wpływu do Ośrodka).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 75 72 11 579

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia  na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Czytany 120 razy