poniedziałek, 26 czerwiec 2017 13:01

Nabór na wolne stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

ogłasza

NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie:
 • studium bibliotekarskie lub średnie bibliotekarskie
 • średnie oraz szkolenia w zakresie związanym z zadaniami biblioteki
 • wyższe (licencjackie lub magisterskie) w zakresie nauk humanistycznych
 1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie kierunkowe bibliotekarskie
 2. Doświadczenie w pracy w bibliotece, instytucji kultury lub placówce edukacyjnej
 3. Predyspozycje do organizowania i prowadzenie działalności artystyczno-kulturalnej promującej czytelnictwo
 4. Dobra znajomość rynku wydawniczego
 5. Wysoka kultura osobista
 6. Łatwość nawiązywania kontaktów
 7. Umiejętność dobrej organizacji pracy
 8. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 9. Dobra znajomość obsługi komputera
 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Umowa o pracę na czas określony
 2. Data rozpoczęcia pracy: 26 lipca 2017 r.
 3. Data zakończenia umowy: 31 grudnia 2017 r.

 

4. Główne obowiązki w zakresie obsługi Biblioteki Publicznej
i Filii w Kościelnikach:

 1. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie
  z obowiązującymi regulaminami,
 2. Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 3. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość)
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa
 5. Udzielanie informacji bibliograficznych i bibliotecznych
 6. Praca z czytelnikiem dziecięcym, młodzieżowym i dorosłym
 7. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych
 8. Nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami
 9. Sprzątanie biblioteki

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, jego okresie i zajmowanym stanowisku wystawione przez zakład pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza” w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej w godzinach:  9.00 – 14.00 w terminie do dnia  5 lipca 2017 roku osobiście lub pocztą ( liczy się data wpływu do Ośrodka).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów pod numerem tel. 75 72 11 579

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia  na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Czytany 144 razy